Konstruksi Qiyas Al-Gazali Dan Aplikasinya Dalam Istinbaṭ Hukum Islam Kontemporer

Maimun Maimun

Abstract


: Salah satu metode penggalian dan penetapan hukum dalam pemikiran metodologi hukum Islam menurut al-Gazảli adalah qiyảs. Menurutnya, qiyảs hanyalah sebagai manhaj, bukan dalil hukum, meskipun menurut maẑhabnya al-Syảfi’i eksistensi qiyảs sebagai dalil hukum. Bahkan pada akhirnya menjadi doktrin dan konsensus para pakar hukum (Jumhῡr al-fuqahả’) dan pakar metodologi hukum (Jumhῡr al-uṣῡliyyin) untuk diikuti. Tetapi menariknya, al-Gazảli sebagai pengikut Syảfi’i justru mengkritik pemikiran-pemikiran uṣῡli al-Syảfi’i, di antaranya mengenai eksistensi dan kedudukan qiyảs dalam konstalasi pemikiran metodologi hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji berbagai buku terkait, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berpikir deduktif-analogis dalam aplikasinya teruatama pada kasus-kasus hukum Islam kontemporer harus bertitik tolak dari unsur-unsur qiyảs (arkản al-qiyảs), yang meliputi pokok (aṣl), cabang (al-far’), causa legis (‘illah al-hukum), dan hukum (al-hukm al-aṣl). Dari keempat arkản al-qiyảs ini masing-masing diikat oleh persyaratan-persyaratan sebagai jastifikasi penalaran qiyảsi. Sehingga persoalan-persoalan baru yang muncul yang tidak terakomodir di dalam na dapat dihubungkan dengan persoalan yang telah ditetapkan oleh na atas dasar adanya kesamaan causa legis (‘illah al-hukm). Untuk itu, menurut al-Gazảli aplikasi qiyảs dipandang tidak sah apabila tidak terpenuhi keempat arkản al-qiyảs.

Full Text:

PDF

References


Amin, Samsul Munir dan Toto Juwantoro, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Cet. Ke 1, T.tp.: Penerbit AMZAH, 2005.

Barri, Zakaria, Maṣảdir al-Ahkảm al-Islảmiyyah, Kairo: Dảr al-Ittihảd al-‘Arabi li al-Ṭibả’ah, 1395 H./1975 M.

Coulson, Noul. J., The History of Islamic Law, Diterjemahkan oleh Hamid Ahmad dengan Hukum Islam dalam Perpektif Sejarah, Cet. Ke 1, Jakarta: P3M, 1987.

Dunya, Sulaiman, Al-Haqiqat fi al-Nazar al-Gazảli, Cet. Ke 3, Mesir: Dảr al-Ma’ảrf, 1981.

Fayyumi, Ahmad ibn Muhammad ibn al-Muqri, Al-Miṣbảh al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir al-Rafi’I, Jld. Ke 2, Mesir: Musṭafả al-Bảbi al-Halabi wa Aulảduh, t.t.

Gazảli, Abῡ Hảmid, Al-Mustaṣfả min ‘Ilm al-Uṣῡl, Mesir: Al-Maktabah al-Jundiyyah, 1391 H./1971 M.

_____, “Al-Munqiz min al-Ḍalảl” dalam Majmῡ’ah Rasả’il al-Imảm al-Gazảli, Bairut: Dảr al-Fikr, 1996.

Habib, Sa’di Abu, Al-Qảmus al-Fiqh Lughatan wa Isṭilảhan, Cet. Ke 2, Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, 1408 H./1988 M.

Hasan, Ahmad, The Early Development of Islamic Yurisprudence, Diterjemahkan oleh Agah Garnadi dengan Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Cet. Ke 1, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.

Hasan, Hasan Ibrahim, Tảrikh al-Daulah al-Fảṭimiyah, Mesir: Dảr al-Kutῡb, 1958.

Ibn al-Kallikan, Abu al-‘Abbảs Syams al-Din, Wafayảt al-A’yản wa Anbả’ Abnả’ al-Zamản, Jld. Ke 1, Bairut: Dảr al-Saqảfah, t.t.

Ibn Hazm, Abi Muhammad ‘Ali al-Zahiri, Al-Ihkảm fi Uṣῡl al-Ahkảm, Juz ke 3, Cet. Ke 1, Al-Azhar: Maktabah ‘Ᾱṭif, 1398 H./1978 M.

Ibn Jauzi, Abῡ al-Farraj ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali, Al-Muntazam fi Tảrikh al-Umảm wa al-Mulk, Juz ke 9, Hyderabad: Dảr al-Ma’ảrif al-Usmảniyah, 1359 H.

Ibn Manẓῡr, Lisản al-Arab, Jld. Ke 3, Bairut: Dảr al-Fikr, 1955 M.

Kramers, J.H., H.A.R. Gipp, Sharter Encuclupedia of Islam, Vol. ke 3, London: Luzar and Co., 1961.

Kandahlawi, Muhmmad Zakaria, Aujaz al-Maảalik ila Muwaṭṭa’ Mảlik, Juz ke 11, Bairut: Dảr al-Fikr li al-Ṭibả’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1980.

Khudari Biek, Muhammad, Tảrikh Tasyri’ al-Islảmi, Cet. Ke 7, Mesir: Dảr al-Fikr li al-Ṭibả’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1981.

_____, Uṣῡl al-Fiqh, Cet. Ke 7, Mesir: Dảr al-Fikr, 1981.

Maimun, “Reorientasi Kajian Ijtihad Kontemporer” dalam Jurnal Hukum Istinbat, Metro-Lampung: STAIN Jurai Siwo, Vol. 8, No. 2, November 2011.

Mugniyah, Muhammad Jawad, ‘Ilm Uṣῡl al-Fiqh fi Ṡaubih al-Jadid, Cet. Ke 1, Bairut: Dảr al-‘Ilm li al-Mulảyyin, 1975.

Razak, Abu Bakar Abdul, Al-Nufảhảt al-Gazảliyyah, Ce. Ke 3, Kairo: Dảr al-Qaumiyyah li al-Ṭibả’ah wa al-Nasyr, 1949.

Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim, Al-Fikr al-Uṣῡli, Cet. Ke 1, Makkah al-Mukarramah: Dảr al-Syurῡq, 1983.

Subki, Tajuddin Abi Nasr ‘Abd al-Wahab ibn li ibn ‘Abd al-Kafi, Tabaqảt al-Syảfi’iyyah al-Kubrả, T.tp.: Isa al-Bảbi al-Halabi wa Syurakảuh, 1968.

Smith, Margaret, Al-Ghazali the Mistic, London: Luzarand Co., 1944.

Schacht, Yoseph, An Intraduction to Islamic Law, London: Oxford University Press, 1965.

Syafi’I, Muhammad bin Idris, Al-Risảlah, Pentahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Mesir: Dảr al-Fikr, t.t.

_____, Al-Umm, Juz ke 5, Mesir: Maktabah al-Kulliyyah, 1961.

Sya’ban, Zaky al-Din, Uṣῡl al-Fiqh al-Islảmi, Mesir: Dảr al-Ta’lif, 1965.

Syalabi, Ahmad, Mausῡ’ah al-Tảrikh al-Islảmi wa Haḍarah al-Islảmiyyah, Juz ke 3, Ce. Ke 4, Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Misriyyah, 1978.

Sayis, Muhammad ‘Ali, Tảrikh al-Fiqh al-Islảmi, Kairo: Maktabah Muhammad ‘Ali Sabih wa Aulảduh, tt.

Tabanah, Badawi, Ihyả’ “ulῡm al-Din, Juz ke 1, Kairo: Dảr Ihyả’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1957.

Zahrah, Muhammad Abu, Uṣῡl al-Fiqh, Mesir: Dảr al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
DOI: http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.11383

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law

 

El-Izdiwaj has been indexed by:El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law