SPEKTRUM PEMIKIRAN: MENYOROT SIKAP POLITIK PEJABAT BERBALUT AGAMA

M. Sidi Ritaudin

Abstract


Abstrak

       Tanda-tanda atau gejala kepemimpinan yang gagal, dalam perspektif agama (Islam), adalah tidak singkronnya antara ucapan dengan tindakan yang lazim disebut sebagai munafik, agar tampil prima disegani dan berwibawa, meski bertentangan dengan hati nurani dan membelakangi agama, maka lahirlah politik pencitraan. Tentu saja hal ini merupakan tindakan kamoflase, jika dilakukan oleh aparat atau pejabat, dapat merongrong kewibawaan Negara dan pemerintah. Leadership yang baik adalah yang secara substansi menjalankan amanat Sang Pencipta, Penguasa seluruh alam, jadi agama tidak sekedar pembungkus prilaku politik yang buruk dan busuk, seperti korupsi dan keculasan untuk pencitraan, melainkan syari’at agama harus ditegakkan. Negara justru diperlukan untuk mengembangkan agama guna memakmurkan bumi secara keseluruhan.

Kata Kunci :  Sikap Politik, Pejabat, Agama


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Aziz, Abdul Ghafar, Berpolitik untuk Agama Misi Islam, Kristen dan Yahudi tentang Politik, Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Black, Antony, Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Hamzah, Mukhotob, Menjadi Politisi Islami (Fikih Politik),Yogyakarta : Gama Media, 2004.

Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2004.

Khaldun, Ibn, Muqaddimah, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000.

Lewis, Bernard, The Political Language of Islam, Chicago : University of Chicago Press, 1988.

Mawardi, Imam Al-, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Prinsip-Prisip Penyelenggaraan Negara Islam, Terj. Fadhli Bahri, Jakarta : Darul Falah, 2000.

Quthb, Sayyid, al-Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Islam, Baeirut, Kairo, Dar al-Syuruq, 1983.

Rahman, Fazlur, “The Islamic Concept of Satae”, dalam John J. Donuhue and John L. Esposito (eds.), Islam in Transition : Muslim Perspective, New York : Oxford University Press, 1982.

Shihab, M. Quraish Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung : Mizan, 1997.

Subagyo, Firman, Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia, Jakarta : RMBOOKS PT. Wahana Semesta Intermedia, 2009.

Suyuthi, Imam As-, Tarikh Khulafa’ Sejarah Penguasa Islam, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, Terj. Samson Rahman, Editor, Imam Sulaiman,Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.24042/tps.v7i2.1532

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

All publications by Jurnal TAPIS [ISSN-p 0216-4396; ISSN-e 2655-6057 ] are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License