AL-RAZY DAN STUDI MUNASABAH DALAM TAFSIRNYA

https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v10i2.1829

Masruchin Masruchin

Abstract


Maraknya kajian-kajian mengenai munasabah dapat dilihat dari munculnya kitab-kitab yang secara khusus membahas masalah munasabah, seperti Ahmad ibn Ibrahim al-Andalusy dalam al-Burhan fi Munasabah Tartib Suwar al-Qur’an; Burhan al-Din al-Biqa’iy dalam Nazhm al-Durar; dan Jalal al-Din al-Suyuthy dalam Tanasuq al-Durar fi Tanasub al-Suwar. Di samping kitab-kitab yang khusus dalam kajian ini, kitab-kitab tafsir sering mengemukakan munasabah, seperti karya al-Alusy, Ruh al-Ma’any; Abu Su’ud, Irsyad al-’Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim; al-Syarbiny, Siraj al-Munir, al-Razy, Tafsir al-Kabir dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh Fakhr al-Din al-Razy cukup menarik untik dikai dalam tulisan ini

 

Kata Kunci: Tafsir,Munasabah,Mufassir

 


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

‘Abd Allah Mushthafa al-Maraghy, al-Fath al-Mubin fî Tabaqat al-Ushuliyyin, Bairut: Muhammad Amin Damj wa Syurakauh, 1394 H/1974 M.

‘Abd al-Hay al-Farmawy, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudlu’y, al-Qahirah: al-Hadlarah al-‘Arabiyyah: 1977.

‘Abd al-Majid ‘Abd al-Salam al-Muhtasib, Ittijahat al-Tafsir fi al-‘Ashr al-Hadis, Bairut: Dar al-Fikr, 1393 H/1973 M.

‘Abd al-Rahman Ibn Khaldun, Muqaddimah, t.k.: t.p.: t.t.

Abu Hilal al-‘Askary, al-Furuq al-Lughawiyyah, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t.t.

Abu Ja’far al-Nahhas, I’rab al-Qur’an, Bairut: ‘Alam al-Kutb, 1409 H/1988 M.

Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab, Al-Qahirah: al-‘Amiriyyah. 1382 H.

Ahmad Amin, Dhuhr al-Islam, Mishr: al-Nahdlah al-Mishriyyah, 1975.

Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, Bairut: al-Kutb al-Islamy, t.t.

Ahmad Syalaby, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993.

Ahmad ‘Umar Abu Hajr, al-Tafsir al-‘Ilmy fi al-Mizan, Bairut: Dar Qutaibah, 1411 H/1991 M.

‘Aisyah ‘Abd al-Rahman bint al-Syathy, al-I’jaz al-Bayany li al-Qur’an, al-Qahirah: Dar al-Ma’arif, t.t.

Al-‘Allamah Muhammad Baqir Sadr, Pedoman Tafsir Modern, [terj. al-Madrasah al-Qur’aniyyah], Jakarta: Risalah Masa, 1992.

Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, t.k.: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Zahaby, al-Tafsir wa al-Mufassirun, t.k.: Dar al-Kutb al-Hadisah, 1396 H/1976 M.

Badr al-Din Al-Zarkasy, al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an, t.k.: Dar Ihya’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, 1377 H/1958 M.

Burhan al-Din al-Biqai, Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1315 H/1995 M.

Fahd ibn ‘Abd al-Rahman ibn Sulaiman al-Rumy, Buhus fi Ushul al-Tafsir wa Manahijuh, al-Riyadl: Maktabah al-Taubah, 1316 H.

Fakhr al-Din Al-Razy, Tafsir al-Razy (Mafatih al-Ghaib), Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M.

-------, Al-Muhashshal Afkar al-Mutaqaddimin wa al-Mutaakhhirin, dalam Muqaddimah, tahqiq: Thaha ‘Abd al-Rauf Sa’d, al-Qahirah: al-Kulliyyat al-Azhariyyah, t.t.

-------, Asas Taqdis, al-Qahirah: Maktab al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1406 H/1986 M.

-------, Al-Masail al-Khamsun fi Ushul al-Din, al-Qahirah: Maktab al-Saqafy, 1989.

-------, Khalq al-Qur’an bain al-Mu’tazilah wa Ahl al-Sunnah, (dalam tahqiq), al-Qahirah: Maktab al-Saqafy, 1989.

-------, al-Nubuwwat wa ma yata'allaqu biha, al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, t.t.

Fazlur Rahman, Tema Pokok al-Qur’an, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983.

George M. ‘Abd Al-Masih, A. Dictionary of Arabic Grammar, Bairut: Maktabah Lubnan, 1981.

Ibn Hajr al-‘Asqalany, Fath al-Bary, Riyadl: Idarah al-Buhus, t.t.

Ibn Kasir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, Mishr: al-Maktabah al-Tijjariyah al-Kubra, t.t.

Ibn Khillikan, Wafayat al-A’yan wa Anba’ Abna’ al-Zaman, Al-Qahirah: al-Nahdlah al-Mishriyyah, 1948.

In’am Fawwal ‘Akkawy, al-Mu’jam al-Mufashshal fi ‘Ulum al-Balaghah, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1992 M.

Jalal al-Din al-Suyuthy, al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Khalid ‘Abd al-Rahman al-‘Ak, al-Furqan wa al-Qur’an, Dimasyqa: al-Hikmah, 1416 H/1996 M).

Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam, Jakarta: Pustaka Jaya, 1987.

Manna’ Khalil al-Qaththan, Mabahis fi ‘Ulum al-Qur’an, Riyadl: Mansyurat al-‘Ashr al-Hadis, 1393 H/1973 M.

Muhammad ‘Abd al-‘Adzim Al-Zarqany, Manahil Al-’Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an, Mishr: Dar Ihya’ al-Kutb al-’Arabiyyah, t.t.

Muhammad Abu Zahrah, al-Qur’an al-Mu’jizat al-Kubra, t.k. : Dar al-Fikr al-‘Araby, t.t.

Muhammad ‘Aly al-Shabuny, al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an, Bairut: Muassasah Manahil al-‘Irfan-Dimasyq: Maktabah al-Ghazaly, 1401 H/1981 M.

Musthafa al-Ghalayainy, Jami’ al-Durus al-‘Arabiyyah, Bairut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1404 H/1984 M.

Muhammad Husain Al-Zahaby, al-Tafsir wa al-Mufassirun, Makkah: Dar al-Kutb al-Hadisah, 1976.

Muhammad Ibn Aby Bakr al-Razy, Tafsir Al-Razy, Suriyah: Dar al-Fikr, 1411 H/1990 M.

Muhammad Ibrahim ‘Abd al-Rahman, Manhaj al-Fakhr al-Razy fi al-Tafsir bain Manahij Mu’ashirih, Al-Qahirah: al-Shadr li Khidmat al-Thaba’ah, 1989.

Mushthafa Ibrahim al-Musyainy, Madrasah al-Tafsir fi al-Andalus, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1406 H/1986 M.

Muhammad Ibrahim Syarif, Ittijahat al-Tajdid fi tafsir al-Qur’an al-Karim fi Mishr, al-Qahirah: Dar al-Turas, 1402 H/1982 M.

Muhammad Shalih al-Zarkan, Fahr al-Din al-Razy; Arauh al-Kalamiyah wa al-Falsafiyah, t.k.: Dar al-Fikr, t.t.

Muhammad Shalih Mustamir al-Hajainy al-Juwany, Lubab al-Ma'any, Kudus: Manara Kudus, t.t.

M. Quraish Syihab, Mukjizat al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1997.

----------------------, Studi Kritis Tafsir al-Manar, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.

Muslim Ibn Hajjaj, Shahih Muslim, Bandung: al-Ma’arif, t.t.

Mushthafa Muslim, Mabahis fi ‘Ulum al-Qur’an, Dimasyqa: Dar al-Qalam, 1410 H/1989 M.

Mushthafa al-Ghalayain, Jami’ al-Durus al-‘Arabiyyah, Bairut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1404 H/1984 M.

Musthafa al-Shawy al-Juwainy, Manahij fi al-Tafsir, t.k.: Kutb al-Dirasat al-Qur’aniyah, t.t.

Musthafa Muslim, Mabahis fi al-Tafsir al-Maudlu’y, Dimisyqa: Dar al-Qalam, 1410 H/1989 M.

Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip di dalam al-Qur’an, Pekan Baru: Fajar Harapan, 1993.

Nashr Abu Zaid, Mafhum al-Nash Dirasah fi ‘Ulum al-Qur’an, al-Qahirah: al-Haiah al-Mishriyyah al-’A mmah li al-Kitab, t.t.

Subhy al-Shalih, Mabahis fi ‘Ulum al-Qur’an, Bairut: Dar al-’Ilm li al-Malayin, 1988.

‘Umar Ridla Kahhalah, Mu’jam al-Muallifin Tarajim Mushannify al-Kutb al-‘Arabiyyah, Dimasyqa: Mathba’ah al-Taraqqy, 1380 H/1960 M.
DOI: https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v10i2.1829

Article Metrics

Abstract views : 125 | PDF downloads : 127

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 AL_DZIKRA Indexed by: 

Google ScholarDOAJ (Directory of Open Access Journal)Bielefeld Academic Search Engine (BASE)Indonesia One Search

 

Crossref   Dimensions  width=150

     

Turn it in

Creative Commons License
All Publication by AL-DZIKRA is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.