Vol 11, No 1 (2019)

Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab

Table of Contents

Umi Hanifah
10.24042/albayan.v11i1.3539 | Abstract views : 748
PDF
1-24
Nuraini Nuraini
10.24042/albayan.v11i1.2846 | Abstract views : 1093
PDF
25-52
Fatkhul Ulum, Munir Munir, Amrah Kasim
10.24042/albayan.v11i1.3853 | Abstract views : 1277
PDF
53-71
Eka Safitri, Ihsan Sa’dudin
10.24042/albayan.v11i1.3784 | Abstract views : 1057
PDF
72-89
Erlina Erlina, Khoirurrijal Khoirurrijal, Muhbib Abdul Wahab, Umi Hijriyah
10.24042/albayan.v11i1.3678 | Abstract views : 486
PDF
90-110
Arif Widodo
10.24042/albayan.v11i1.3883 | Abstract views : 741
PDF
111-132
R Umi Baroroh, Abdul Kahfi Amrulloh
10.24042/albayan.v11i1.3634 | Abstract views : 630
PDF
133-148
Nuril Mufidah, Filza Aina Hanini
10.24042/albayan.v11i1.3471 | Abstract views : 373
PDF
149-165
Ri'ayatul Maziyah, Arina Nur Jannah, Isti Mufidah, Zakiyah Arifa
10.24042/albayan.v11i1.3519 | Abstract views : 432
PDF
166-178
Umi Machmudah, Khuzaimah Khuzaimah, Mufidatus Sholihah
10.24042/albayan.v11i1.4091 | Abstract views : 530
PDF
179-193