MANAJEMEN DAKWAH TAREKAT QADIRIYAH NAQSABANDIYAH DI DESA BUMI KENCANA KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Vira Shanty Anggraini, Boby Rachman Santoso

Abstract


One of the Islamic da’wah organizations is the tarekat which is alleged to have existed since Islam entered the archipelago. Tarekat generally teach sufism to their followers. The Qadiriyah Naqsabandiyah order is one of the tarekat in Indonesia that has many followers. Examining more deeply the management used in the Qadriya Naqsabandiyah order is something very interesting. This study uses a qualitative method with a socio-phenomenological approach whose data were obtained through observations, interviews and documentation at the Qadiriyah Naqsabandiyah institute in Bumi Kencana village, Seputih Agung district, Central Lampung district. The results showed that the da’wah management applied in the Qadiriyah Naqsabandiyah congregation through several activities, including, turban, remembrance and ‘‘ubûdiyah together (tawajahun), holding quarterly remembrance, and studying classical books. The impact on people who study the teachings of this tarekat is that they begin to be enthusiastic in carrying out the teachings recommended in Islam develop a positive side in socializing and can manage their time to set aside their worldly activities in order to get closer to Allah SWT.

 


Keywords


Tarekat, Da’wah; Sosial Community

Full Text:

PDF

References


Abdul Mu’thi Wahid, Tarekat: Sejarah Timbul, Macam-macam, dan Ajarannya, dalam Diktat Kursus Tasawuf Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2006

Abdul Rahman Haji Abdullah, Sejarah Pemikiran Islam, Slangor: Pen SDN. BHD cet. Ke-1, 1981

Abu Bakar Atjech, Pengantar Ilmu Tarekat (Uraian tentang Mistik), Solo: Ramadhani, 2001

_____, Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf Jakarta: Penerbit Ramadhani, 1992

Al-Faqir, Sabilus Salikin, Jalan Para Salik: Panduan Bagi Salik Tharekat Naqsabandiyah Kujaddadiyah Khalidiyah, Pandean Sengonagung Porwosari Pasuruan: Pondok Pesantren Ngalah, 2012

Anas, Ahmad, Hendri Hermawan A., Gerakan Dakwah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Grobogan dalam jurnal Komunikasi Islam, Vol. 08, No.01, Juni 2018.

Armin Tedy, Tarekat Mutabaroh di Indonesia, IAIN Bengkulu. Vol.6 Nomor 1, 2017.

Azyumardi Azra, Neo-Sufisme dan Masa Depan Islam, Makalah kelompok Kajian Agama Jakarta: Paramadina, 1990

Fazlur Rahman, Islam, ter. Ahsin Mohammad Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1984

Hakim, M. Rais Ribha Rifqi, Strategi Dakwah pada Tarekat (Studi Kasus pada Kegiatan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak) dalam jurnal Lentera, Vol.1, No. 11, Juni 2018.

Harun Nasution, Perkembangan Ilmu Tasawuf di Dunia Islam dalam Husni Rahim (ed), Orientasi Perkembangan Ilmu Agama Islam (Ilmu tasawuf), Jakarta: Departemen Agama RI, 1986

Hasan Shadily, Ensiklopedia Islam, Jilid 5, cet 4. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997

Hasan, Sejarah Pendidikan Islam. Medan: Perdana Publishing, 2018

Kh.Muntasyar Hasyim, dkk., Manaqib Para Pendiri Tharîqah al-Mu’tabarah, Sidogiri: Penerbit Cipta Pustaka, 2007

Liat dalam Abdul Khair Mahmud, Al-Falsafah al-Shufiyah fi al-Islam, Cairo: dal al-Fikir Al-Arabi, 1989

Muhammad ‘Abd al-Qâdir Abu Fariz, Sistem Politik Islam. Jakarta: Rabani Press, cet. Ke-1, 1987

Muhammad Habibillah, Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturrahmi. Cet. 1: Sabil, 2013

Muhsin Jamil, Tarekat dan Dinamika Sosial Politik (Tafsir Sufi Nusantara), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

M. Sholihin dan Rosihan Anwar, Kamus Tasawuf, Bandung: Rosda Karya, 2002

Rasihon Anwar & Mukhtar Solihin, Ilmu Tasawuf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Skripsi dari mahasiswi Siti Nur Khamadah, Pengaruh Mengikuti Pengajian An Nasikhstul Islamiyah Terhadap Peningkatan Silahturrahim Jama’ahnya di Kabupaten Kebumen, IAIN Wali Songo, 2018.

Sri Mulyati, Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, cet. Ke-1, 2004

Sri Mulyati, Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004

______Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005
DOI: http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v15i1.11513

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

Jurnal Ijtimaiyya is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.