Akar Tradisi Politik Sufi Ulama Kalimantan Barat Abad ke-19 dan 20

Didik M Nur Haris, Rahimin Affandi Abdul Rahim

Abstract


Politics and Sufism, Two things that would never meet, There is a subjective view that the decline of Islam is due to the Sufis distancing themselves from the social and political activity. Historical facts prove that the Sufis who come to the archipelago have taught the real Islam and comprehensive in both the social, economic and political fields. This review will present historical evidence of the Sufi political tradition in the Indonesian archipelago and West Kalimantan in particular through the study of the third most popular ulamas of West Kalimantan in the 19th and 20th centuries namely AhmadKhatib al-Sambasi (1802-1879), Muhammad Basuni bin Muhammad `Imran (1885-1953) dan Guru Haji Isma’il Mundu (1870 – 1957).


References


Al Attas, Syed Naquib Some Aspects of Sufism as Understood and Practised among the Malays, ed. Shirle Gordon. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute, 1963

----------------------, Risalah Untuk Kaum Muslimin, Kuala Lumpur: ISTAC, 2001

al-Mawardi, Abu al-Hasan, al-Ahkam al-Sultaniyyah Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. al-Turuq al-Hukmiyyah Fī al-Siyāsah al-Shar‘iyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Arberry, Athur John. The Doctrine of the Sufis. England: Cambridge University Press, 1966

Ahmad, Shukri, Ismail Yusoff & Hamzah, Pendekatan Dakwah Ulama Sufi Nusantara Abad ke-17M dan 18M: Suatu AnalisisPerbandingan dengan Pendekatan Dakwah Ulama Malaysia Abad ke-21. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV: Ulama Pemacu Transformasi Negara. IV, 25-26 November 2011

Al-Ghazali, al-Tibr al-Masbuk fî Nasihat al-Muluk,terj. Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail Bandung: Mizan, 1994,

al-Mubarafuri, Shafiyurrahman, al-Rahiq al-Makhtum Mesir: Dar al-Wafa, 1430 H/ 2009 M.

A. Harris, Khalif Muammar, “Ilmu Ketatanegaraan Melayu Abad Ke-19: Kajian Terhadap Karya Raja Ali Haji,” Sari - International Journal Of The Malay World And Civilaisation. 29 (1) 2011

Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII,c. 2, Bandung: penerbit Mizan, 1995

Belanda, wester-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8 dan No. 40

Bousfield, John, “ Islamic Philosophy in Sout-East Asia”, dalam Islam in South-East Asia, ed. M.B. Hooker Leiden: British Istitute in South East Asia, 1983

Bruinessen, Martin Van, “Tarekat Dan Politik: Amalan Untuk Dunia Atau Akherat?,” Majalah PesantrenVol. Ix No. 1, 1992.

, Tarekat Naqsybandiyah di Indonesia Bandung: Mizan, 1992

Effendy, Machrus, Riwayat Hidup dan Perjuangan Maha Raja Imam Sambas,. Jakarta: P.T. Dian Kemilau, 1995.

Hamka, Sejarah Ummat Islam, c. 5 Singapura: Pustaka Nasional, 2005.

Hanafi, A, Orientalisme Ditinjau Menurut Kacamata Agama Quran dan Hadits ) Jakarta: Pustaka al Husna, 1981,

Hanafi, A, Orientalisme Ditinjau Menurut Kacamata Agama (Quran dan Hadits ), Jakarta: Pustaka al Husna, 1981

Haris, Didik M Nur, “ Kitab Jadual Nikah karya Guru Haji Isma’il Mundu; Teks dan Analisis”. Tesis Jabatan Fiqh dan Usul Universiti Malaya Malaysia, 2011.

Iqbal, Muhammad, Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia pada masa kerajaan Islam di Nusantara. ISLAMIC A, Vol. 6, No. 1, September 2011

Irwin, Graham,Borneo Abad Kesembilan Belas. Terj. Mohd. Nor Ghani dan Noraini Ismail, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.

Isma’il, A. Muis Mengenal Muhammad Basuni (Maharaja Raja Sambas). Pontianak: FISIP Universitas Tanjungpura, 1993.

Jabbar, Umar ‘Abd, Kitab Siyar wa al-Tarajim ba’d ulamaina fi al-Qarn al-Rabi’ al-‘Ashr min al-Hijrah, c. 3. Jedah:Tihamah al-Kitab al-Arabi al-Su’udi, 1403 H/1982 M.

John Arberry, Athur, The Doctrine of the Sufis England: Cambridge University Press, 1966

Kartodirdjo, Sartono, “The Peasants’ Revolt of Banten in 1888: The Religious Revival,” dalam Reading on Islam in Southeast Asia, Ahmad Ibrahim et al., Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 1985

_________Pemberontakan Petani Banten 1988, Kondisi, Jalan peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah Studi mengenai Gerakan Sosial di Indonesia, ed. Hasan Basari , Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Musa, Pabali, “Latar Belakang Sosial Politik Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Ahmad Khatib Sambas”, (Disertasi pasca sarjana, UIN, Jakarta, 2008.

__________“Muhammad Basuni Imran (1883-1976, Rekonstruksi Pemikiran Maharaja Imam Sambas-Kesultanan Sambas Kalimantan Barat(Tesis Program Magsiter Pemikiran Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, 1999

Pijper, G.F.,Studien Over de Geschiedenis Van De Islam In Indonesia 1900-1950, Netherlands: E.J. Brill Leiden, 1977

___________, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950, terj. Tudjimah & Yessy Augusdin Jakarta: UI Press, 1984,

Republika, Islamia : Tokoh-tokoh Orientalis di Indonesia. Kamis, 13 Agustus 2009.

Riva’I, Abbas., et al. Biografi Guru Haji Isma’il Mundu Mufti Kerajaan Kubu. Cet. 2, Pontianak: Kitara Creativision, 2008.

Shaghir,Wan Mohd, Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara, j.6 Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah1425 H/2004 M.

___________, Penyebaran Islam dan silsilah ulama sejagat dunia Melayu, Seri 11 Kuala Lumpur: Persatuan Pegkajian Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah, 2000.

Suminto, Aqib, Politik Islam Hindia Belanda Jakarta: LP3ES, 1996

Shihab,Alwi, Islam Sufistik, Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia, Bandung: Mizan, 2001.

Srimulyati, Tasawuf Nusantara Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Steenbrink, Karel A. (), Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, cet. 1 Jakarta: P.T.Bulan Bintang, 1984

Taimiyah, Ibn, Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyah, Juz 1 Riyadh: Maktabat al-Riyad al-Hadithah, t.tp.

Tim Peneliti Universitas Tanjung Pura (UNTAN), Pontianak: Istana di Kalimantan Barat, Untan, 2000).

Yatim, Badri, Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci Hijaz (Mekkah dan Madinah) 1800-1925. Ciputat: Logos, 1999.


Full Text: PDF

DOI: 10.24042/ijpmi.v10i1.2355

Refbacks

  • There are currently no refbacks.