Kritik Terhadap Pemikiran al-Albani Tentang Kehujjahan Hadis Ḍa‘īf

https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1841

Muhammad Kudhori

Abstract


Assessment the quality of ḥadīṡ is an ijtihād tradition which is carried out by experts of ḥadīṡ. Evidently, despite the experts of ḥadīṡ have agreed to determine the validity of ḥadīṡ, in some cases, they divided in assessing the quality of ḥadīṡ. The valuation differences will impact the mining law of this ḥadīṡ. At the level of practice, the experts of ḥadīṡ also have a different argument in the ability to use ḍa‘īf ḥadīṡ. Al-Albānī is one of a contemporary theologian of ḥadīṡ who reject the practice of ḍa‘īf ḥadīṡ absolutely. The reason is ḍa‘īf ḥadīṡ only provide virtue and al-marjūḥ (alleged weak), so he thought that set an action with ḍa‘īf ḥadīṡ is a tashrī‘, while tashrī‘ cannot use ḍa‘īf ḥadīṡ. He also claimed that the ban to practice ḍa‘īf ḥadīṡ is the opinion of the experts of ḥadīṡ such as al-Bukhārī, Muslim, Ibn Ma‘īn, Ibn Ḥazm and Ibn al-‘Arabī. But in reality, based on the data that has been presented, the experts are actually practicing ḍa‘īf ḥadīṡ to faḍā’il al-a‘māl and its kind in their books. These facts, of course, dismissed the claims made by al-Albānī saying that they refuse to practice ḍa‘īf ḥadīṡ absolutely. It became evident that the stronger opinion is the opinion of the majority of experts who were allowed, even encourage the practice of ḍa‘īf ḥadīṡ to fada'ilal-a'mal and its kind with the conditions that have been set.


Keywords


al-Albani; kualitas hadis; hadis d}a‘i>f; fad}a>’il al-a‘ma>l.

Full Text:

PDF

References


Albānī (al), Muḥammad Nāṣiruddīn, Silsilah al-Aḥadīṡ al-Ḍa‘īfah wa al-Mawḍū‘ah wa Aṡaruhā al-Sayyi’ fi al-Ummah, Vol. 1. Riyāḍ: Dār al-Ma‘ārif, 1992.

_______, Silsilah al-Aḥadīṡ al-Ḍa‘īfah wa al-Mawḍū‘ah wa Aṡaruhā al-Sayyi’ fi al-Ummah, Vol. 2. Riyāḍ: Dār al-Ma‘ārif, 1992.

_______, Silsilah al-Aḥadīṡ al-Ḍa‘īfah wa al-Mawḍū‘ah wa Aṡaruhā al-Sayyi’ fi al-Ummah, Vol. 4. Riyāḍ: Dār al-Ma‘ārif, 1992.

_______, Silsilah al-Ahādīṡ al-Ṣaḥīḥah, Vol. 7. Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif, 2002.

_______, Tamām al-Minnah fī al-Ta‘līq ‘alā Fiqh al-Sunnah. t.t.: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1409 H.

_______, al-Ṡamar al-Mustaṭāb fĪ al-Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah. t.t.: Gharās li al-Nashr wa al-Tawzī‘, t.ṡ.

_______, Aṣl Ṣifat Ṣalāt al-Nabī, Vol. 1. Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif, 2006.

_______. al-Adab al-Mufrad bi Aḥkām al-Albānī. Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, 1989)

Andalusī (al), Ibn Hazm. al-Muḥallā, Vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr, t.ṡ.

‘Asqalānī (al), Ibn Hajar, Tahżīb al-Tahżīb, Vol. 3. t.t.: t.p., t.ṡ.

Ayyūb, Aḥmad bin Sulaymān, Muntahā al-Amānī bi Fawā’id Muṣṭalaḥ al-Hadīṡ li al-Muḥaddiṡ al-Albānī, Kairo: al-Fārūq al-Hadīṡah li al-Tibā‘ah wa al-Nashr, 2003.

Baghdādī (al), al-Khaṭīb. al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

Bukhārī (al), Muḥammad bin Ismā’īl, al-Jāmi‘al-Ṣaḥīḥ, Vol. 2. Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987.

Bukhārī (al), Muḥammad bin Ismā’īl, al-Jāmi‘al-Ṣaḥīḥ, Vol. 4. Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987.

Bustī (al), Ibn Hibbān, Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān, vol. 1. t.t.: Mu’assasah al-Risālah, t.ṡ.

Żahabī (al), Muḥammad bin Aḥmad, Siyar A’lām al-Nubalā’, Vol. 7. t.t.: Mu’assasah al-Risālah, 1985.

_______. Mīzān al-I‘tidāl fī Naqd al-Rijāl, Vol. 2. t.t.: t.p., t.ṡ.

‘Irāqī (al), ‘Abdurraḥmān bin al-Husayn, Sharḥ al-Tabshirah wa al-Tażkirah. t.t.: t.p., t.ṡ.

al-Khaṭīb, ‘Ajjāj, Uṣūl al-Hadīṡ, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.

Jawziyyah (al), Ibn al-Qayyim, I‘lām al-Muwaqqi‘īn, Vol. 3. Beirut: Dār al-Jayl, 1973.

Jazā’irī (al), Ṭāhir. Tawjīh al-Naẓr Ilā Uṣūl al-Aṡar, Vol. 1. Halb: Maktabah al-Maṭbu‘āt al-Islāmiyyah, 1995.

Jiylānī (al), Faḍlullāh. Faḍlullāh al-Ṣamad fī Tawḍīḥ al-Adab al-Mufrad. Beirut: Shirkah Fu’ad al-Ba‘aynū, t.ṡ.

Jurjānī (al), Ibn ‘Addī. al-Kāmil fī Ḍu‘afā’ al-Rijāl, Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Khalāf, ‘Abd al-Wahhāb, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010.

Khaṭīb (al), ‘Ajjāj, Uṣūl al-Hadīṡ, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.

Khāṭir, Khalīl bin Ibrāhīm Mullā, Khuṭurah Musāwāt al-Haḍīṡ al-Ḍa‘īf bi al-Mawḍū‘ . t.t.: t.p., t.ṡ.

Khuḍayr (al), ‘Abd al-Karīm bin ‘Abdullāh, al-Hadīṡ al-Ḍa‘īf wa al-Iḥtijāj Bih. Riyāḍ: Dār al-Muslim, 1997.

Madīnī (al), ‘Alī bin ‘Abdillāh, al-‘Ilal. Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1980.

Mālikī (al), Ibn al-‘Arabī, Āriḍat al-Aḥważī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Tirmiżī, Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.ṡ.

Nasā’ī (al), Aḥmad b. Shu‘aib, al-Mujtabā min al-Sunan, vol. 8. H{alb: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islā miyyah, 1986.

_______, al-Sunan al-Kubrā, Vol. 5. t.t.: Mu’assasah al-Risālah, t.ṡ.

Nawawī (al), Yaḥyā bin Sharaf. al-Majmū’ Sharh al-Muhażżab, Vol. 1. t.t.: t.p., t.ṡ.

_______, Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Naysābūrī (al), Muslim bin al-Hajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. 1. Beirut: Dār al-Jayl, t.ṡ.

_______, Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. 5. Beirut: Dār al-Jayl, t.ṡ.

Qādir, Abū Yaḥyā Zakariyā bin Ghulām, al-Albānī wa Manhaj al-A’immah al-Mutaqaddimīn fī ‘Ilm al-Hadīṡ . Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif, 2010.

Qāsimī (al), Muḥammad jamāl al-Dīn, Qawā’id al-Taḥdīṡ min Funūn Muṣṭalaḥ al-Hadīṡ. Beirut: Dār al-Nafā’is, 2010.

Sadḥān (al), ‘Abd al-‘Azīs bin Muḥammad, al-Imām al-Albānī: Durūs wa Mawāqif wa ‘Ibar. Kairo: al-Dār al-Aṡariyyah, 2011.

Shaybānī (al), Muḥammad Ibrāhīm, Hayāt al-Albānī wa Aṡāruh wa Ṡanā’ al-‘Ulamā’ ‘Alaih, Vol. 1. t.t.: Maktabah al-Saddāwī, 1987.

Sijistānī (al), Abū Dāwud, Risālah Abī Dāwud Ilā Ahli Makkah. Beirut: Dār al-‘Arabiyyah, t.ṡ.

Shahrazūrī (al), ‘Uṡmān bin ‘Abd al-Raḥmān, Ṣiyānat Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1408 H.

Shahūd (al), ‘Alī bin Nāyif, al-Khulāṣah fī Aḥkām al-H{adīṡ al-Ḍa‘īf. t.t.: t.p., t.ṡ..

Suyūṭī (al), ‘Abdurrahmān bin Abu Bakar, Tadrīb al-Rāwī. Riyaḍ: Maktabah al-Riyaḍ al-H{adīṡah, t.ṡ.

Taymiyah, Aḥmad bin ‘Abd al-Halīm Ibn, Majmū’ al-Fatāwā, Vol. 18. t.t.: Dar al-Wafā’, 2005.

_______. ‘Ilmu al-Hadīṡ. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989.

Tirmiżī (al), Muḥammad bin ‘Īsā, Sunan al-Tirmiżī, Vol. 3. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-‘Arabī, t.ṡ.

_______. Sunan al-Tirmiżī, Vol. 5. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-‘Arabī, t.ṡ.
DOI: https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1841

Article Metrics

Abstract views : 723 | PDF downloads : 682

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 KALAM

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

KALAM [p-ISSN: 0853-9510, e-ISSN: 2540-7759] published by Faculty of Ushuluddin and Religious Study, State Islamic University of Raden Intan Lampung, INDONESIA

Office: Gedung Dekanat Lama Lt. 2, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung, INDONESIA, KP. 34513. Website: http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/kalam, email: kalam@radenintan.ac.id