PEMBAHARUAN KONSEP KESEPADANAN KUALITAS (KAFAA’AH) DALAM AL-QUR’AN DAN HADIS|

https://doi.org/10.24042/klm.v6i2.413

Iffatin Nur

Abstract


Dewasa ini muncul pemikiran yang berupaya mendekonstruksi konsep Kafa’ah karena dinilai bias dan sudah tidak memadai untuk kondisi masyarakat saat. Padahal, sebagian ulama tradisional menempatkan Kafa’ah pada wilayah sakral, sehingga tidak mungkin didekonstruksi. Artikel ini akan membahas konsep Kafa’ah dalam perspektif al-Qur’an dan Hadis serta implikasinya dalam pernikahan. Kafa’ah mengandung makna seorang calon suami diharapkan sebanding dengan calon istri dalam agama, tingkat pendidikan, status sosial, profesi, keturunan, kemerdekaan, kondisi jasmani-rohani, kekayaan, jabatan; derajat dan sebagainya. Untuk mengembangkan progresifitas egalitarianitas-muslimah di satu sisi dan terhindarnya liberalitas laki-laki di sisi lain, maka ukuran Kesepadanan Kualitas Mempelai (kafa’ah), perlu disederhanakan menjadi dua saja, yaitu; pertama penilaian soal agama, dan yang kedua Hasil Kesepakatan unsur mempelai. Al-Qur’an memberi tuntunan hanya agama yang tidak dapat ditawar-tawar, sedangkan yang lain bersifat relatif. Seharusnya wanita berperan utama dalam menetapkan usulan kriteria kafa’ah selain agama. Ini semua diperlukan sebagai upaya mencapai kemaslahatan, sekaligus untuk mengembangkan progresifitas muslimah..

Full Text:

PDF

References


al-Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, al-Bidāyah fi Syarh} al-Hidāyah, vol. 4, Beirut: Da>r al Fikr, 1990.

Anwar, Moch., Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama ed. H.M.D. Dahlan & Anwar Yuro, Bandung: CV. Diponegoro, 1991.

al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, Fath} al-Ba>ri Bi Syarh} S}a>h}i>h} al-Bukhāri, vol. ke-10, ed. Abd al-Aziz bin Abd al-Alla>h bin Ba>z, Beirut Da>r al-Fikr, 1995.

al-Baghawi,Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud bin al-Farra>, al-Tahżīb fi Fiqh al-Imām al-Syāfi’i, vol. ke-5, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1977.

al-Bukha>ri, Abu Muhammad Sadiq Hasan khan al-Qa’naji, Al-Raudah al-Nadiyah Syarh al-Durār al-Bahiyah, vol. ke-2, ed. Muhammad Subhi Hasan, Riyad}: Maktabah al-Kaus|ar, 1993.

al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad Syata, I’ānah al-T}alibīn, vol, ke-3, Semarang Toha Putra, tt.

Farid Wajdi, Dāirah al-Ma’ārif al-Qam al-‘Is}ri>n, vol. ke-8, Beirut: Da>r al-Fikr, tt.

al-Haitami, Ibn Hajar, Mablagh al-Arab fi Fakhr al-Arab, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Majelisi, Abu Muhammad Baqir, Bihār al-Anwār al-Jamī’ah li Durār Akhbār al-Aimmah al-As|a>r, vol. ke-1, Beirut: Da>r Ihya> al-Turas| al-Arabi>, 1983.

al-Maqdisi, Ibn Qudamah, al-Mughni, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1977.

al-Qast}ala>ni, Abu> al-Abbas Syiha>b al-Di>n Ahmad, Irsyād al-Sāri li Syarh} S}a>h}i>h} al-Bukhāri, vol. ke-11, Beirut : Da>r al-Fikr, tt.

al-Samarqandi, ‘Ala> al-Di>n, Tuh}fat al-Fuqahā, vol. ke-2, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

al-Sya’ra>ni, Abd al-Waha>b, al-Mīzān al-Kubrā, vol. ke-1, Beirut: Da>r al-Fikr, tt.

al-Syafi’i, Abd al-Allah Muhammad bin Idris, al-Umm (Kitab Induk) vol. ke-7, ter. Ismail Ya’kub, Jakarta: CV. Faizan, tt.

as-Siwasi, Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid, Shorh Fath al-Qadir, vol. 3, Beirut Da>r al-Fikr, tt.

as-S}a>buni, Abu Muhammad Ali, Rawā’u al-Bayan Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur’ān, vol. ke-1, Beirut : Da>r al-Fikr, tt.

al-S}an’ani, Muhammad bin Isma’il, Subul al-Salām Syarh Bulugh al-Marām Min Jam’i Adillat al-Ahkām, vol. ke-3, ed. Muhammad Abd al-Qadir ‘Ata, Beirut: Da>r al-Fikr, 1991.

at-Tu>nisi, Abu Muhammad Afandi Sasi al-Maghrbi, al-Mudawwanah al-Kubrā li Imām Dār al-Hijrah al-Imām Mālik bin Anas al-Asbahi, vol. ke-3, Mesir al-Sa’a>dah, 1323 H.

at-Tusi, Abu Ja’far Muhammad bin al-Hasan, Tahżīb al-Ahkām fī Syarh} al-Mugniyah li al-Syaikh al-Mufīd, vol. ke-7, ed. Muhammad Ja’far Shams al-Di>n, Beirut: Da>r al-Ta’ruf, 1992.

Zadah, Ali, Syarh} Syir’ah al-Islām, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h.418.
DOI: https://doi.org/10.24042/klm.v6i2.413

Article Metrics

Abstract views : 1038 | PDF downloads : 4008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 KALAM

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

KALAM [p-ISSN: 0853-9510, e-ISSN: 2540-7759] published by Faculty of Ushuluddin and Religious Study, State Islamic University of Raden Intan Lampung, INDONESIA

Office: Gedung Dekanat Lama Lt. 2, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung, INDONESIA, KP. 34513. Website: http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/kalam, email: kalam@radenintan.ac.id